HYBRIDISPEKSI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


Yhdistyksen nimi on HybridiSpeksi ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen kieli on suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää harrastustoimintaa Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opiskelijoille ja mahdollistaa vuosittaisen teatteriproduktion toteuttaminen tiedekunnan opiskelijoiden ja yhdistyksen jäsenten kesken.

3§ Yhdistyksen toiminnan laatu
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhteistoimintaa ja illanviettoja jäsenistölleen. Yhdistyksen avulla suunnitellaan ja toteutetaan teatteriproduktion, joka esitetään yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä järjestääkseen huvitilaisuuksia, sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää, irtainta sekä aineetonta omaisuutta. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Produktion päätteeksi järjestetään teatteriesitykset, joihin yhdistys kerää yhdistyksen ulkopuolisilta katsojilta lipputuloja menojen kattamiseksi. Yhdistys on voittoa tavoittelematon.

4§ Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen HybridiSpeksi-produktioon osallistuva tai yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut. Yhdistys pitää yllä jäsenrekisteriä. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

5§ Yhdistyksestä eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6§ Jäsenmaksun määräytyminen
Vuotuisen jäsenmaksun perimisestä ja suuruudesta päättää kevätkokous.

7§ Hallituksen valinta ja muoto
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja nollasta (0) kolmeen (3) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuoden mittainen kesäkuun ensimmäisestä päivästä seuraavan vuoden toukokuun viimeiseen päivään. Yhdistyksen hallituksen valitsee kevätkokous yhdistyksen varsinaisista jäsenistä. Yhdistys ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, sekä toimikuntien osalta myös vastuuhenkilö. Yhdistys ja hallitus voivat vapauttaa nimittämänsä toimihenkilön kesken toimikauttaan. Hallituksen toimintasuunnitelman vahvistaa yhdistyksen kokous.

8§ Hallituksen yleinen toiminta
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) sen muista jäsenistä on paikalla.

9§ Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:
● johtaa yhdistyksen toimintaa;
● edustaa yhdistystä;
● huolehtia yhdistyksen hallintoa ja taloutta sekä valvoa sen etuja ja voimassaolevien sääntöjen ja määräysten noudattamista;
● kehittää yhdistyksen toimintaa;
● valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
● valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa;
● laatia yhdistyksen toimintasuunnitelma ja -kertomus;
● laatia yhdistyksen talousarvio ja tilinpäätös;
● päättää jäseneksi hyväksymisestä sekä näiden erottamisesta yhdistyksestä;
● kouluttaa seuraava hallitus tehtäväänsä;
● päättää tarvittaessa muista asioista, joita ei ole määrätty yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.

10§ Hallituksesta eroaminen
Hallituksen jäsen voi erota hallituksesta kesken kauden toimittamalla hallitukselle kirjallisen eroanomuksen. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken kauden, on hallituksen kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun eroanomus on tuotu esiin hallituksen kokouksessa. Yhdistyksen kokous myöntää eron ja valitsee eronneen tilalle uuden edustajan.

11§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja kukin erikseen. Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä myöntää nimenkirjoitusoikeuden myös muulle yhdistyksen jäsenelle.

12§ Yhdistyksen tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on vuosi, kesäkuun ensimmäisestä päivästä seuraavan vuoden toukokuun viimeiseen päivään. Yhdistyksen tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja varamies. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen syyskokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle yhden (1) viikon kuluessa asiakirjojen vastaanottamisesta.

13§ Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Varsinaisia kokouksia ovat keväällä pidettävä yhdistyksen kevätkokous ja syksyllä pidettävä yhdistyksen syyskokous hallituksen määrääminä päivinä. Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä esittää sitä koskevan pyynnön kirjallisesti hallitukselle tai mikäli hallitus taikka yhdistyksen kokous katsoo kokouksen järjestämisen aiheelliseksi. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa kirjallisen pyynnön jättämisestä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet (1/2) annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Esityslistalla oleva asia voidaan panna pöydälle, mikäli pöydällepanoa koskevaa ehdotusta kannattaa kaksi (2) äänivaltaista jäsentä. Kiireelliseksi asia voidaan julistaa 2/3 äänten enemmistöllä.

14§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle hallituksen toimesta vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sähköpostitse yhdistyksen jäsenistön sähköpostilistalla taikka yhdistyksen internetsivustolla.
Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään yhdistyslain 23 §:ssä mainittuja tai niihin verrattavia asioita, kuten:
1. yhdistyksen sääntöjen muuttamista;
2. kiinteistön luovuttamista tai kiinnittämistä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamista;
3. hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan valitsemista tai erottamista;
4. tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä;
5. jäsenmaksun määräämistä tai
6. yhdistyksen purkamista.

15§ Yhdistyksen syys- ja kevätkokouksessa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja muut jäsenet
7. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

16§ Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 äänestyksessä annetuissa äänistä.

17§ Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään yhden (1) kuukauden väliajalla pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, jolloin ehdotuksen kummassakin kokouksessa on saavutettava 3/4 äänten enemmistö annetuista äänistä käydäkseen kokouksen päätöksestä.

18§ Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen varat ja omaisuus Turun yliopistolle käytettäväksi luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan hyväksi.

19§
Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

20§
Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne ovat tulleet yhdistysrekisteriin merkityksi.